Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen palveluntuottajarekisteri Soteri on otettu käyttöön 3.1.2024. Lisätietoa Valviran sivulta.

Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har tagits i bruk den 3 januari 2024. Ytterligare information på Valviras sidor.

Tervetuloa Valviran sähköiseen asiointiin Välkommen till Valviras e-tjänster

Palvelu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen sähköiseen asiointiin.
E-tjänsten är avsedd för yrkesutbildade personer och elektroniskt klagomål som gäller social- och hälsovården.

Kirjautuessa avautuu asiointitili, joka poistetaan automaattisesti, jos se on ollut kaksi vuotta käyttämättä. Asiointitilin poistaminen ei vaikuta rekisteritietoihin. Ennen asiointitilin poistoa asiakkaalle lähetetään automaattinen ilmoitus. Tilin voi halutessaan luoda uudelleen kirjautumalla sähköiseen asiointiin uudestaan.

När du loggar in öppnas ett ärendekonto, som raderas automatiskt om det har varit oanvänt i två år. Raderingen av kontot påverkar inte informationen i registret. Innan kontot raderas får du ett automatiskt meddelande. Kontot kan vid behov hållas aktivt genom att du loggar in i den elektroniska ärendehanteringen på nytt.